องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง
รายละเอียด : วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง เป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ กล่าวรายงานโดย ร.ต.อ.สมเกียรติ ไชยวารี ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ ๑.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๒.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ๑.การแสดงของเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง ๒.การละเล่นและการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การแสดงเซิ้งไข่มดแดง,เก้าอี้ดนตรี,วิ่งสามขา,เหยียบลูกโป่ง,วิ่งเก็บของใส่ตะกร้า และวิ่งวงล้อ เป็นต้น การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.สันโค้ง และได้รับบริจาคของขวัญของรางวัลจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หน่วยงานราชการและเอกชนทุกภาคส่วน และประชาชนตำบลสันโค้ง เช่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอำเภอดอกคำใต้ (สจ.นิคม ศรีวิราช และสจ.พิเชษฐ์ วงค์ประสิทธิ์) กำนันณรงค์ฤทธิ์ ศรีวิราช กำนันตำบลสันโค้ง นายพิมพ์ แสงทอง ประธานสภา อบต.สันโค้ง สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน คณะผู้บริหาร อบต.สันโค้ง เจ้าหน้าที่ อบต.สันโค้ง และประชาชนทั่วไป โดยมีเด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๔๐๐ คน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง