ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด : มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ชื่อไฟล์ : tCBuyBbWed12545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้