ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัยหาขยะตำบลสันโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง