องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box คณะผู้บริหาร
นายพินิจ สุวรรณไตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 062-3089446
ร.ต.อ.ภูษิต จำรัส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 098-7496124
นายรัชกร นิลสิงขรณ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 089-5542015
นางสาวจินตนา ยาสมุทร
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 084-8089405
account_box สมาชิกสภา
นายพิมพ์ แสงทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 084-7399964
นายราชัน ต๊ะใจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 086-9170385

เลขาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ :
นายณัติพงษ์ ไชยวุฒิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 093-3022248
นายอรรถพล สุวรรณกาศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 065-0309580
นายจรัญ ยาสมุทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 090-2275267
นายหาญชนะ อารมสวะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 081-1652099
นายพสธร สิทธิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 087-1789317
นางสายพิน สีเสียดค้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 089-8538172
นายบัญชา มะโนแสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 084-9213351
นายประจง ศรีชัยวาลย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 080-1324993
นายเถลิงศักดิ์ สุริยะบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 086-1178946
นายพิทยา ใบอุบล (สว่างอารมณ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 093-2908817
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ :
นางปาลิดา ยอดวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 085-0418460
นางสาววัชรินทร์ หงษ์สา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 093-9323699
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพุธวรรณ สะสม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 061-3067446
account_box สำนักปลัด
นางปาลิดา ยอดวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 085-0418460
นางสาวกิ่งดาว สมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายศรัณย์ ภูจริต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายขจรศักดิ์ สีเสียดค้า
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางนงค์รัก ไชยคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าง
นิติกร
นางอัญญารัตน์ นันทะชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางวาสนา ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอำภา จำรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศุกร์ ไชยวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรวงทอง นาผัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางเรณู นันทะชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายกัลยกฤต สารทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกฤตชัย สีเสียดค้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางผกาพร ชูก้าน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมพงษ์ สมเหรียญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธีระชาติ นันทะชาติ
พนักงานดูแลสถานที่และเฝ้าฟังวิทยุสื่อสาร
นายพงศ์ธร ศรีหาตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอนันต์ ดวงบุผา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายฮอม ก๋องแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพรพรหม ริมดุสิต
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววัชรินทร์ หงษ์สา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 093-9323699
นางสาวธัญญาลักษณ์ สมศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวมณีวรรณ์ สุระเสียง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอาริสาร์ อารมสวะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกาญจนา รัตนวรรณี
ครูชำนาญการ
นางสาวสายรุ้ง รัตนวรรณี
ครู
นางสาวไข่มุก จิตรจักร
ครู
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิภาพรรณ เครือสาร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวพรวิกา ไชยสาร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุพรรณี เหล่ากุดบอด
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรสุดา อารมสวะ
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองคลัง
นางรุ่งทิวา เขื่อนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 080-6789283
นางรุ่งทิวา เขื่อนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววรรณา บุญยืน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางพรทิพย์ จีนาใหม่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวศิริกาญจน์ วรรณวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวพิมทิพย์ วงศ์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายวิทยา อินต๊ะสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นางสาวพุธวรรณ สะสม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 061-3067446
ว่าง
นายช่างโยธา
นางปุณิกา อดิศัยสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมสันต์ สมจิตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุธี เจริญสิน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธีรยุทธ มะโนแสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง