messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ :
นางปาลิดา ยอดวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 085-0418460
นางสาววัชรินทร์ หงษ์สา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 093-9323699
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพุธวรรณ สะสม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 061-3067446

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง