messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box สมาชิกสภา
นายพิมพ์ แสงทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 084-7399964
นายราชัน ต๊ะใจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 086-9170385
นายณัติพงษ์ ไชยวุฒิ
เลขาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 093-3022248
นายอรรถพล สุวรรณกาศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 065-0309580
นายจรัญ ยาสมุทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 090-2275267
นายหาญชนะ อารมสวะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 081-1652099
นายพสธร สิทธิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 087-1789317
นางสายพิน สีเสียดค้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 089-8538172
นายบัญชา มะโนแสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 084-9213351
นายประจง ศรีชัยวาลย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 080-1324993
นายเถลิงศักดิ์ สุริยะบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 086-1178946
นายพิทยา ใบอุบล (สว่างอารมณ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 093-2908817

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง