องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
picture_as_pdf คู่มือการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบ LPA สำหรับ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง